Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich
w Klubie Sportowym Gwardia Białystok

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich).

2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. 1997.78.483) – zapisy regulują ochronę Dziecka przed przemocą, wyzyskiem i demoralizacją.

3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”(Dz.U. 2023 poz. 1870).

5. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493)

Białystok, luty 2024

ROZDZIAŁ I
Podstawowe terminy

1. Klub – należy przez to rozumieć Klub Sportowy Gwardia Białystok;

2. Zarząd/Zarząd Klubu – należy przez to rozumieć Zarząd Klubu Sportowego Gwardia Białystok, składający się z 5 osób, wybierany przez członków Zarządu

3. Członek Zarządu – dowolna osoba będąca członkiem Zarządu Klubu;

4. Trener/Instruktor – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą jakiekolwiek treningi i/lub zajęcia w Klubie, której zostało przez Zarząd powierzone na podstawie odpowiedniej umowy prowadzenie wspomnianego wyżej zadania;

5. Uczestnik – należy przez to rozumieć dowolną osobę biorącą udział w treningach i/lub zajęciach w Klubie, która poprzez złożenie stosownej deklaracji została przyjęta w poczet członków Klubu;

6. Małoletni/Uczestnik małoletni – należy przez to rozumieć każdego Uczestnika przed ukończeniem przez niego osiemnastego roku życia;

7. Opiekun Małoletniego Uczestnika – należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy;

8. Krzywdzenie Małoletniego Uczestnika – należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę Małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym Trenera Klubu, Instruktora Klubu, Członka Zarządu lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie. Krzywdzeniem jest:

a) przemoc fizyczna – jest to działanie mające na celu nic innego poza celowym uszkodzeniem ciała, zadawaniem bólu lub groźbą uszkodzenia ciała; przemocą fizyczną nie jest działanie mające na celu trening dowolnej techniki zawartej w kanonie technik sztuk walki nauczanych w Klubie, której wykonanie odbywa się na polecenie oraz pod nadzorem Trenera i/lub Instruktora w miejscu do tego przeznaczonym (sala treningowa); skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne; przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu;

b) przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie Małoletniego Uczestnika, nieustanna krytyka, wciąganie Małoletniego Uczestnika w konflikt innych osób, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie Małoletniemu Uczestnikowi wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać;

c) przemoc seksualna – to angażowanie Małoletniego Uczestnika w aktywność seksualną przez osobę dorosłą; wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie Małoletniego, współżycie z Małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm);

d) przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju Małoletniego, m. in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom; jest to jedna z form zaniedbania;

e) zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych Małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązków; 9. Dane Osobowe Małoletniego – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Małoletniego Uczestnika;

Dane Osobowe Małoletniego – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Małoletniego Uczestnika;

10. Osoba odpowiedzialna za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Zarząd osobę sprawującą nadzór nad realizacją niniejszych Standardów.

ROZDZIAŁ 2
ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI TRENERÓW I/LUB INSTRUKTORÓW

Standardem jest rekrutacja Trenerów i/lub Instruktorów odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji, a Zarząd dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji kandydata, w tym stosunek do wartości podzielanych przez Klub, takich jak ochrona praw Małoletnich i szacunek do ich godności.

1. Klub dba, aby osoby w nim pracujące z Małoletnimi posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowili dla Małoletnich zagrożenia.

2. W każdym przypadku Zarząd musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

3. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym osoba zatrudniająca przed zawarciem umowy sprawdza kandydata w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym1 (rejestr z dostępem ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności wobec
małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (dostęp: rps.ms.gov.pl, po założeniu profilu Klubu). Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentuje się utrwaleniem informacji zwrotnej wygenerowanej z Rejestru, a figurowanie
w Rejestrze wyklucza możliwość zatrudnienia kandydata.

4. Zarząd jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej lub od innej osoby (wolontariusza, praktykanta i in.) przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z Małoletnimi w Klubie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego2 o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

5. Kandydat składa oświadczenia o posiadaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych; o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.

6. O zawieraniu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia świadczy zawarta w ich treści klauzula „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ROZDZIAŁ 3
ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI NA LINII TRENER I/LUB INSTRUKTOR – MAŁOLETNI, W TYM ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

1 Aby sprawdzić osobę w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potrzebne są następujące dane kandydata: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, nazwisko rodowe, imię ojca, imię matki.

2 Zaświadczenia z KRK można domagać się wyłącznie w przypadkach, gdy przepisy prawa wprost wskazują, że pracowników w zawodach lub na danych stanowiskach obowiązuje wymóg niekaralności.

1. Podstawową zasadą relacji między Małoletnimi a Trenerami i/lub Instruktorami jest działanie dla dobra Małoletniego, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.

2. Trenerzy i/lub Instruktorzy działają wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, regulaminów wewnętrznych Klubu oraz swoich uprawnień i kompetencji. 3. Zasady bezpiecznych relacji Trenerów i/lub Instruktorów z Małoletnimi obowiązują wszystkie osoby pracujące z ramienia Klubu z Małoletnimi.

4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności:

a) utrzymywanie profesjonalnej relacji z Uczestnikami i reagowanie względem nich w sposób niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych Uczestników;

b) zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z Małoletnimi, podkreślające zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy;

c) nie zostawianie Małoletniemu nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic w postępowaniu i oczekiwań, egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, ucząc tym samym, że odpowiedzialność jest po stronie Małoletniego, a konsekwencje wynikają z jego działania;

d) reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych Małoletniego w tym dostosowanie poziomu komunikacji do Małoletniego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnego;

e) uwzględnianie potrzeb Małoletniego oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych Małoletnich, w tym dostosowanie metod i form pracy dla Uczestnika ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Uczestnika niepełnosprawnego i Uczestnika zdolnego;

f) równe traktowanie Uczestników bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd;

g) fizyczny kontakt z Małoletnim możliwy jest tylko w zakresie wymaganym dla prawidłowego nauczania ćwiczeń i technik z kanonu technik sztuk walki nauczanych w Klubie oraz jako odpowiedź na realne potrzeby Małoletniego w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego; na kontakt fizyczny inny niż wymagany dla prawidłowego nauczania technik wspomnianych na początku tego podpunktu (np. przytulenie) Małoletni zawsze musi wyrazić zgodę;

h) ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec Małoletniego, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane;

i) udział Trenerów i/lub Instruktorów w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec Małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec Małoletniego; j) panowanie Trenera i/lub Instruktora nad własnymi emocjami;

k) kontakt z Małoletnimi odbywa się wyłącznie w terminach treningów, oficjalnych szkoleń, kursów, zawodów i turniejów i dotyczy celów edukacyjnych, sportowych, rywalizacyjnych lub wychowawczych, a jeśli istnieje potrzeba spotkania z Małoletnimi poza wspomnianymi wyżej terminami, należy poinformować o tym Członka Zarządu i uzyskać zgodę rodziców Małoletniego;

l) jeśli Małoletni i jego rodzice są osobami bliskimi wobec Trenera i/lub Instruktora, zachowuje on poufność wszystkich informacji dotyczących innych Uczestników.

5. W relacji Trenerów i/lub Instruktorów z Małoletnimi niedopuszczalne jest w szczególności:

a) stosowanie wobec Uczestnika przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby);

b) zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie Uczestników;

c) krzyczenie na Uczestników w celu wywołania u nich lęku lub strachu;

d) ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej, prawnej itp.) dotyczących Małoletniego wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych Uczestników;

e) zachowywanie się w obecności Uczestników w sposób niestosowny, np. poprzez używanie słów uważanych za wulgarne, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej;

f) nawiązywanie z Małoletnim jakichkolwiek relacji seksualnych lub składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie Małoletnim treści erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę;

g) faworyzowanie Uczestników;

h) utrwalanie wizerunku Małoletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych Trenera i/lub Instruktora nie związanych z prowadzonym nauczaniem; i) proponowanie Małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych czy nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z Małoletnimi lub w ich obecności;

j) zapraszanie Małoletnich do swojego miejsca zamieszkania.

ROZDZIAŁ 4
PROCEDURY REAGOWANIA NA KRZYWDZENIE

1. Standardem w Klubie jest:

a) przeszkolenie wszystkich Trenerów i/lub Instruktorów w obszarze prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na szkodę Małoletnich; w zakresie roli trenerów w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia Małoletniego;

b) udostępnienie wszystkim Trenerom i/lub Instruktorom wykazu danych adresowych lokalnych placówek pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek pomocy społecznej, dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia);

c) prowadzenie przez Zarząd Karty rejestru zdarzeń zagrażających dobru Małoletniego.

2. Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku ujawnienia działania na szkodę Małoletniego w formie: a) przemocy rówieśniczej, b) przemocy domowej c) działania na szkodę Małoletniego przez osobę zatrudnioną w Klubie.

3. Organizowane są działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania przemocy, w tym głównie zwracanie uwagi na zagrożenia przy okazji różnych sytuacji występujących przed, w trakcie lub po treningach czy zajęciach w Klubie.

4. Procedury, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik do Standardów.

ROZDZIAŁ 5
PROCEDURY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA, DOKUMENTOWANIE I DALSZE DZIAŁANIA POMOCOWE ORAZ ZA WDRAŻANIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

1. Zarząd ustala, iż osobami odpowiedzialnymi za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego zostają wiceprezesi Klubu; Wiceprezes – Hubert Terlecki, Wiceprezes – Michał Szawiel. Informacja o osobie odpowiedzialnej za składanie zawiadomień dostępna jest u wszystkich Trenerów i/lub Instruktorów.

2. W przypadku podjęcia przez Trenerów i/lub Instruktorów Klubu informacji, że Małoletni może być krzywdzony, osoba ujawniająca sporządza notatkę służbową z uzyskanej informacji, poczynionych ustaleń i przekazuje uzyskaną informację odpowiedniej osobie, o której mowa w ust. 1, która sporządza kartę dokumentowania zdarzeń. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami opisanymi
w Rozdziale 4.

3. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”) jest odpowiednia osoba wskazana w ust. 1, Trener lub Instruktor znający sytuację domową Małoletniego.

4. W przypadku ujawnienia zaniedbania przez rodziców, ich niewydolności wychowawczej właściwym jest zawiadomienie sądu rodzinnego, celem wglądu w sytuację rodziny.

5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka albo osoby mu najbliższej, osoba ujawniająca zdarzenie bezzwłocznie dzwoni na numer alarmowy 112.

6. Wszystkie osoby pracujące w Klubie, które w związku
z wykonywaniem obowiązków
służbowych i/lub zawodowych podjęły informację o krzywdzeniu Małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, poza tymi informacjami, które przekazywane są uprawnionym instytucjom.

ROZDZIAŁ 6
ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI MAŁOLETNI – MAŁOLETNI, W TYM ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

1. Podstawową zasadą relacji między Małoletnimi jest działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby Małoletnich.

2. Standardem jest tworzenie atmosfery życia klubowego, które promuje tolerancję i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.

3. Uczestnicy angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z Uczestnikami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Niedozwolone jest w szczególności:

a) stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek Uczestnika, w jakiejkolwiek formie;

b) używanie wulgarnego, obraźliwego języka;

c) upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych Uczestników;

d) zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów, kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;

e) stosowanie zastraszania i gróźb;

f) utrwalanie wizerunku innych Uczestników poprzez nagrywanie (również fonii) i fotografowanie bez uzyskania zgody i w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;

g) udostępnianie między Małoletnimi substancji psychoaktywnych i używanie ich w swoim otoczeniu.

 

ROZDZIAŁ 7
ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA

1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:

a) zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje taka konieczność;

b) współpraca z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia Małoletniego i zapewnienie mu pomocy;

c) diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;

d) objęcie Małoletniego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Klubie i pomocą specjalistyczną poza Klubem, jeśli zaistnieje taka konieczność.

2. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy Małoletni, jego rodzice, Trener lub Instruktor i prezes odpowiedniej sekcji – każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w określonym czasie.

3. Działania koordynuje i monitoruje Wiceprezes Klubu – Hubert Terlecki, który jednocześnie jest osobą odpowiedzialną za koordynację Standardów, w tym w podejmowaniu działań wspólnie z instytucjami pozaklubowymi.

4. Plan wsparcia uwzględnia: a) działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie Małoletniemu bezpieczeństwa, w tym zgłoszone do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa; b) formy wsparcia oferowane przez Klub; c) zaproponowane formy specjalistycznej pomocy pozaklubowej, jeśli istnieje taka potrzeba.

5. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego Małoletniego, jeśli są członkami Klubu.

6. Plan wsparcia Małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja Małoletniego, zapewnienie mu warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, również pozaszkolnej, udzielanie wsparcia rodzicom i współpraca międzyinstytucjonalna.

7. Plan wsparcia Małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z OPS).

8. W przypadku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, plan wsparcia Małoletniego tożsamy jest z ustaleniami poczynionymi w grupie diagnostyczno-pomocowej.

9. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje z Klubem w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia Małoletniemu pomocy pozaklubowej. W przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, interwencja polega również na zawiadomieniu sądu rodzinnego i Policji i działania względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, które leży w kompetencjach tych instytucji.

10. Plan wsparcia Małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.

11. Zadania Trenerów, Instruktorów i Członków Zarządu Klubu wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez Małoletniego zadań dydaktyczno-wychowawczych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem Klubu.

12. Plan wsparcia Małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

ROZDZIAŁ 8|
ZASADY I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA TRENEROM, INSTRUKTOROM, UCZESTNIKOM I ICH RODZICOM STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

1. Wszyscy Trenerzy i Instruktorzy Klubu zostają zapoznani z niniejszymi Standardami Ochrony Małoletnich niezwłocznie po ich opracowaniu i wdrożeniu, a w przypadku nawiązania współpracy przez Klub z nową osobą, Standardy zostają przekazane w pierwszym dniu współpracy.

2. Standardy Ochrony Małoletnich dostępne są na stronie internetowej klubu pod adresem www.judobialystok.pl.

3. Wszyscy Małoletni członkowie Klubu oraz ich Opiekunowie prawni zostaną poinformowaniu o wprowadzeniu Standardów w możliwie najkrótszym terminie po ich opracowaniu i wdrożeniu.

4. Po opracowaniu i wdrożeniu Standardów każdy nowy Małoletni członek klubu oraz jego Opiekunowie prawni zostają poinformowaniu o ich istnieniu w momencie składania deklaracji wstąpienia do Klubu.

5. Zarząd na bieżąco monitoruje i okresowo weryfikuje Standardy, dostosowując je w miarę potrzeby do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Wszystkie ewentualnie zmiany w Standardach wymagają poinformowania o tym fakcie wszystkich Trenerów i Instruktorów,
a także Uczestników i ich Opiekunów prawnych.

ROZDZIAŁ 9
PRZEPISY KOŃCOWE

1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

2. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej Klubu, przesłanie Standardów w formie elektronicznej
i/lub papierowej wszystkim Trenerom i Instruktorom oraz
poinformowaniu o fakcie ich opracowania i wdrożenia wszystkich Uczestników i ich Opiekunów prawnych.

Załącznik Nr 1 do Standarów Ochrony Małoletnich Klubie Sportowym Gwardia Białystok

 

KARTA ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA KRZYWDZENIA LUB KRZYWDZENIA DZIECKA

 

Dotyczy dziecka
Osoba zgłaszająca Imię i nazwisko
Dane do kontaktu
Stopień pokrewieństwa
Źródło wiedzy lub informacji o przemocy
Data zgłoszenia
Forma zgłoszenia Pisemna, bezpośrednia, listownie (niepotrzebne skreślić)
Fakty wskazujące na stosowaną przemoc podane przez osobę zgłaszającą
Inne informacje o dziecku, rodzinie
Wskazanie potencjalnej osoby stosującej przemoc
Podpis osoby zgłaszającej Podpis osoby przyjmującej zgłoszenie
Data

 

Załącznik Nr 2 do Standarów Ochrony Małoletnich w Klubie Sportowym Gwardia Białystok

KARTA INTERWENCJI OBOWIĄZUJĄCA W KLUBIE SPORTOWYM GWARDIA BIAŁYSTOK

 

Imię i nazwisko dziecka
Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)
Opis działań podjętych przez personel/psychologa Data Działanie
Data Działanie
Spotkania z opiekunami małoletniego
Forma podjętej interwencji Zawiadomienie policjiZawiadomienie o podejrzeniu przestępstwaWniosek o wgląd w sytuacji rodzinyInny rodzaj interwencji. Jaki?
Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencji) i data interwencji
Data Działanie

 

Wyniki interwencji: działania organów sprawiedliwości, działania szkoły, działania rodziców

 

Załącznik Nr 3 do Standarów Ochrony Małoletnich w Klubie Sportowym Gwardia Białystok

 

…………………………………………………………….

 

miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE O ZNAJOMOŚCI I PRZESTRZEGANIU ZASAD ZAWARTYCH W STANDARDACH OCHRONY MAŁOLETNICH W KLUBIE SPORTOWYM GWARDIA BIAŁYSTOK

 

Ja, …………………………………………………………………………………………………………………………………. oświadczam, że zapoznałam/em się ze Standardami Ochrony Małoletnich stosowanymi w Klubie Sportowym Gwardia Białystok oraz deklaruję, że będę ich przestrzegać.

 

………..…………………………………….. podpis

Judo w Białymstoku – ćwicz razem z nami!

Skip to content