Przystąpienie do Klubu i składki członkowskie

& 2

PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU

 Członkami Klubu Sportowego Gwardia Białystok mogą być dzieci, młodzież, osoby pełnoletnie oraz niepełnosprawne, które spełniają niżej wymienione warunki:
1) złożą i podpiszą imienną deklarację członkowską Klubu
      (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice lub
      prawni opiekunowie),
2) wpłacą na konto Klubu jednorazową opłatę wpisową w wysokości
     100zł.
3) złożą oświadczenie o wykorzystywaniu wizerunku oraz
     przetwarzaniu danych osobowych.

& 3

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

 1. Każdy członek Klubu Sportowego Gwardia Białystok, z tytułu przynależności do Klubu, ma obowiązek opłacać regularnie składkę członkowską, która przeznaczana jest na działalność statutową Klubu.
 2. Składka członkowska jest składką miesięczną niezależną od ilości zajęć, w jakich uczestniczy członek klubu i jest ustalana co rocznie przez Zarząd Klubu (aktualnie  130 zł).
 3. Składka członkowska jest płatna do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu.
  Przelew według wzoru:

BNP 80 2030 0045 1110 0000 0398 3910

    Treść przelewu:

Imię i Nazwisko dziecka

Opłata składki członkowskiej za m-c …

 1. W składkę członkowską nie jest wliczony koszt ubezpieczenia NNW.
 2. Stosowane są następujące ulgi w wysokości składki członkowskiej:
  • obniżające składkę dla rodzin:
 3. W przypadku drugiego dziecka – (aktualnie 100 zł).
 4. W przypadku trzeciego i kolejnych dzieci – (aktualnie 70 zł).
  • do 100% dla członków Klubu będących w trudnej sytuacji materialnej, realizujący rzetelnie program
   – ulga ta jest przyznawana, przez Zarząd Klubu, na dany rok kalendarzowy, 
 5. Ulga może być przyznana na podstawie decyzji Zarządu Klubu, podania członka, a w wypadku nieletnich jego rodzica.
 6. Zwolnieni całkowicie z opłat członkowskich są członkowie założyciele, trenerzy oraz członkowie posiadający stopnie mistrzowskie dan.
 7. W przypadku braku opłat członkowskich istnieje możliwość niedopuszczenia dziecka do zajęć, do momentu uregulowania zaległości.
 8. Członkowie wspierający są zobowiązani do wpłaty na rzecz Klubu rocznej składki w zadeklarowanej kwoty.

W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosku Zarząd Klubu może zwolnić z opłacenia składki lub odroczyć termin płatności składek członkowskich.

Cały tekst regulaminu dostępny w zakładce DO POBRANIA

Judo w Białymstoku – ćwicz razem z nami!

Skip to content